فشارسنج پیرانی

فشارسنج پیرانی  103 همراه نمایشگر از مهمترین و پرکاربرد ترین فشارسنج های خلأ هستند که براساس قانون هدایتی گازها کار می­کنند.  رشته گرم آن در تبادل حرارتی با محيط ‏تحت اندازه گيری قرار دارد. اين فشارسنج برای اندازه گيری در گستره فشاری 100 تا ‏ torr10-3 ‏بکار می­رود. البته این فشارسنج ها تنها در بازه خاصی دقت دارند.