خلاء

خلاء در لغت به معنی تهی و خالی است ولی در اصطالح به فضایی میگویند که شامل گازهایی است که فشارشان
زیر اتمسفر است. تکنولوژی خأل یکی از تکنولوژی های مادر بوده و هرکشوری برای آنکه بتواند در مسیر صنعتی
شدن قدم بردارد و به سایر تکنولوژی های مهم از جمله میکروالکترونیک، نانو تکنولوژی، ساخت سنسورها و
قطعات الکترونیکی، صنایع MEMS و… دست یابد، ناگزیر از در اختیار داشتن این تکنولوژی به طور کامل میباشد.