لایه نشانی بخار فیزیکی PVD

یکی از کاربردهای مهم و رو به رشد سامانه های خلاء، پوشش دهی و الیه نشانی میباشد. لایه های نازک به دلیل ضخامت کم (در حدود آنگستروم) خواص فوق العادهای به قطعات می دهند. با لایه نشانی روی یک جسم می توان خصوصیات الکتریکی، فیزیکی، اپتیکی، سختی، رنگ و… را به نحوه دلخواه تغییر داد. دو دسته بزرگ و اصلی الیه نشانی، PVD:  لایه نشانی بخار فیزیکی و CVD: لایه نشانی بخار شیمیایی می باشند.