TE1822

سامانه لایه نشانی تبخیر حرارتی 1822

این سامانه صنعتی دارای مجموعه ای از فیلمان های تنگستن می باشد که با عبور جریان الکتریکی داغ شده و در
محیط خلاء موجب تبخیر ماده اولیه می گردد. این سامانه امکان اولیه نشانی مواد مختلف از جمله آلومینیوم را بر
روی انواع شیشه، پالستیک، کاسه چراغ اتومبیل و … فراهم می آورد. دو درب مستقل به همراه نگهدارنده قطعات
بر روی محفظه طراحی شده است که کاربر همزمان با پوشش دهی بر روی یک سری قطعات، امکان بارگذاری
سری بعدی قطعات بر روی درب دوم را دارد. بدین ترتیب در زمان صرفه جویی شده و بارگذاری تعداد زیادی
قطعه میسر می شود. همچنین استفاده از چند سری پمپ روتس بهمراه پمپ روتاری و پمپ دیفیوژن شرایط بهره
برداری و پوشش دهی در کمترین زمان را برای این سامانه فراهم آورده است.