حضور شرکت یارنیکان صالح در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران