ARC 1012

سامانه لایه نشانی قوس کاتدی 1012

این سامانه برای ایجاد پوشش های نازک با روش قوس کاتدی طراحی و ساخته شده است. این پوشش ها که
دارای مشخصاتی از جمله سختی نسبتاً بالا، ضریب اصطکاک پایین و مقاومت به خوردگی مناسب می باشند.
حجم کمتر و هزینه پایین تر این دستگاه نسبت به سامانه های با قطر 160 سانت، امکان کاربری برای صنایع
با ابعاد کوچک را فراهم آورده است. الیه هایTiN ،Ti، … از جمله مواردی هستند که با این دستگاه می توان
پوشش دهی کرد.