حضور یارنیکان در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران 1398